FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ANM को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

साझेदारीमा बाख्रा पालन सम्बन्धी सूचना

सूचना

साझेदारीमा बाख्रा पालनको लागि निवेदन, आवश्कयक विभिन्न ढाँचाहरु ।

दस्तावेज: 

लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना गणक र सूपरीवेक्षकका लागि २०७७।१०।१२ गते

लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना गणक र सूपरीवेक्षक लागि २०७७।१०।१२ गते