FAQs Complain Problems

कार्यालय सहयोगीको पाठ्यक्रम

कार्यालय सहयोगीको पाठ्यक्रम:

पञ्चेश्वर गाँउपलिका परीक्षा समिति द्वारा निर्धारण गरिएको कार्यालय सहयोगीको पाठ्यक्रम ।

  1. भगोल
  2. इतिहास
  3. गणित
  4. गाँउपालिका सम्बन्धी
  5. कार्यालय सहयोगीको काम कार्तव्य

नोट: ५० वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरु सोधिनेछन ।

आर्थिक वर्ष: