FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता को प्रतिवेदन पठाउने बारे

व्यक्तिगत घटना दर्ता को प्रतिवेदन पठाउने बारे

श्री सबै वडा कार्यालयहरु

पञ्चेश्वर गा.पा., बैतडी

विषय: व्यक्तिगत घटना दर्ता को प्रतिवेदन पठाउने बारे।

       उपरोक्त सम्बन्धमा त्येहाँ कार्यालयवाट प्रतेक माहिनाको ३ गते भित्र आ-आफनो वडा कार्यालामा हुने व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण देहाय बमोजिमको ढाचामा यस कार्यालयमाप ठाउन हुन तथा त्यस कार्यालयका सवै कर्मचारीहरुको हाजिर उतार समेत सोहि मिति भित्र पठाई दिनहुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: