FAQs Complain Problems

पञ्चेश्वर गाउँपालिका साक्षर भएको घोषणा पत्र

पञ्चेश्वर  गाउँपालिका साक्षर भएको घोषणा पत्र

पञ्चेश्वर  गाउँपालिका साक्षर भएको घोषणा पत्र

यस पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको जनसमख्या २१,९०० मध्ये २१,५५१ ज्नसमख्या ९८.२३ प्रतिकशत साक्षर भएकोले राष्ट्रिय साक्षरताको मापदण्ड अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समुहको जनसंख्याको ९५ प्रतिशत भन्दा माथि साक्षर जनसंख्या भएमा साक्षर घोषणा गर्न सकिने मापदणड बमोजिम यस पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको ९८.२३ प्रतिशत साक्षर जनसंख्या भएकोले यो पञ्चेश्वर गाउँपालिका साक्षर भएको घोषणा भएकोहो।

आर्थिक वर्ष: